Άδεια χρήσης λογισμικού

Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτο κείμενο. Περιέχονται οι όροι εγκαταστάσεως και χρήσεως του Diet plan

Έννοια του Λογισμικού

Ως “Λογισμικό” θεωρείται το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, που είναι γραμμένο σε φορέα με μορφή αναγνώσιμη από Η/Υ, τα εγχειρίδια με τις οδηγίες χρήσης και το υλικό υπόβαθρο του προγράμματος (CDRom, δισκέτες, κλπ).

 

Άδεια χρήσης του Λογισμικού

Ο κατασκευαστής έχει τα αποκλειστικά νόμιμα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης στο παρόν πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο κατασκευαστής δεν πωλεί το λογισμικό στο χρήστη, αλλά του παρέχει τη διαρκή και προσωπική άδεια απλώς να το χρησιμοποιεί, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις συμφωνίες του παρόντος. Ο χρήστης αποκτά μόνο την κυριότητα του υλικού (δισκέτες ή CDRom, κλπ) στο οποίο είναι γραμμένο το λογισμικό και όχι του ίδιου του λογισμικού, που παραμένει στην αποκλειστική κυριότητα του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής επιφυλάσσει αποκλειστικά για τον εαυτό του κάθε δικαίωμα που δεν παραχωρεί ρητά με το παρόν στο χρήστη.

 

Περιεχόμενο της Άδειας Χρήσης

Η παραπάνω άδεια χρήσης παρέχει αποκλειστικά στο χρήστη τα ακόλουθα δικαιώματα:
Να χρησιμοποιεί το λογισμικό ως μοναδικός και αποκλειστικός χρήστης και σε έναν μόνο ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε φορά.
Να αναπαράγει ΕΝΑ (1) ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού, που θα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης του αυθεντικού λογισμικού. Ο όρος αυτός δεν ισχύει στην περίπτωση που το λογισμικό βρίσκεται σε οπτικό δίσκο (CD Rom)

 

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί

Στον χρήστη δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση του λογισμικού πέραν όσων περιοριστικά αναφέρονται στον όρο 3. Ιδιαίτερα απαγορεύεται απολύτως στο χρήστη:
Να παράγει αντίγραφα του λογισμικού συμπεριλαμβανομένων και των εγχειριδίων χρήσεως με οιοδήποτε τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, μαγνητικό, οπτικό, κλπ) και για οποιονδήποτε λόγο.
Να παραχωρεί τη χρήση του λογισμικού ή αντιγράφων του λογισμικού σε τρίτους, με αντάλλαγμα ή και χωρίς αντάλλαγμα.

Να διανέμει αντίγραφα του λογισμικού σε τρίτους πάνω σε οποιονδήποτε υλικό φορέα ή να μεταφέρει ηλεκτρονικά το λογισμικό σε άλλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω δικτύου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Να εκμισθώνει, χρονομισθώνει, διασκευάζει, δανείζει, τροποποιεί, μεταγλωττίζει, διανέμει και εμπορεύεται το λογισμικό ή να δημιουργεί λογισμικό παράγωγο ή έργα παράγωγα του λογισμικού ή τμημάτων αυτού.

Να αποκωδικοποιεί, αποκρυπτογραφεί ή αναστρέφει τον κώδικα μηχανής σε πηγαίο κώδικα, παρακάμπτει τους μηχανισμούς ασφαλείας και προστασίας. Να αντιγράφει την εμφάνιση ή / και την οργάνωση των οθονών και στοιχείων του λογισμικού, τη μέθοδο εργασίας που επιβάλλει στον εκάστοτε χρήστη ως τρόπο επιλύσεως ενός συγκεκριμένου προβλήματος ή να μετατρέπει τον κώδικα μηχανής του λογισμικού με άλλον τρόπο σε μορφή αντιληπτή από άνθρωπο.

 

Καταγγελία της Άδειας Χρήσης

Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι την τυχόν καταγγελία της. Όλοι οι όροι της θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός από αυτούς, επιφέρει, αυτόματα και χωρίς άλλη ενέργεια, τη μονομερή καταγγελία της από τον κατασκευαστή. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, ο χρήστης υποχρεούται να παραδώσει αμέσως στον κατασκευαστή όλο το λογισμικό και τα τυχόν αντίγραφο ασφαλείας του, χωρίς να έχει δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων του, που κατέβαλε κατά την εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης του. Ο κατασκευαστής σε περίπτωση καταγγελίας της άδειας επιφυλάσσεται να απαιτήσει από το χρήστη και την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που υπέστη λόγω παράβασης των όρων από το χρήστη.

 

Περιορισμένη Εγγύηση στα Υλικά

Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημιές ή φθορές που οφείλονται:

σε κακή χρήση ή σε χρήση μη σύμφωνη προς τις οδηγίες χρήσης

σε κάθε είδους αυθαίρετη επέμβαση ή / και τροποποίηση από άτομο μη ειδικά εξουσιοδοτημένο από κατασκευαστή

σε παράλειψη συχνής λήψης αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων δεδομένων και συστήματος του προγράμματος

σε αλληλεπίδραση με άλλα προϊόντα λογισμικού (software) ή με ηλεκτρομηχανικά προϊόντα (hardware).

Ο κατασκευαστής δεν εγγυάται την ποιότητα, απόδοση, εμπορικότητα ή καταλληλότητα του λογισμικού για καμία ειδική χρήση / εφαρμογή. Το λογισμικό διατίθεται “ως έχει” και ο χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο για την καταλληλότητα και την απόδοσή του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι με το παρόν παρέχεται ρητή, σιωπηρή ή εννοούμενη εγγύηση για οτιδήποτε δεν αναγράφεται ρητά σ` αυτό.

Ο κατασκευαστής σε καμία περίπτωση δεν υπέχει κύρια ή επικουρική ευθύνη για αποζημίωση οποιασδήποτε θετικής ή / και αποθετικής ζημιάς, ή / και διαφέροντος, ή / και διαφυγόντων κερδών, που θα οφείλεται σε υφιστάμενο σήμερα ή μελλοντικό ελάττωμα ή βλάβη του λογισμικού και του εγχειριδίου οδηγιών που το συνοδεύει. Ενδεικτικά, χωρίς περιορισμό, ο κατασκευαστής δεν θα ευθύνεται για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των περιφερειακών του, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα προγράμματα λογισμικού ή δικτύου υπολογιστών για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν λογισμικού ή περιφερειακή συσκευή τρίτου κατασκευαστή, καθώς και για απώλεια δεδομένων, αρχείων ή προγραμμάτων λογισμικού.

 

Ειδικοί Όροι

Ο κατασκευαστής ρητά επιφυλάσσει, αποκλειστικά για τον ίδιο, όλα τα πρωτογενή και παράγωγα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της στον κώδικα, στις μεθόδους και τεχνικές καινοτομίες που ενσωματώνονται στο λογισμικό, στα σχέδια και διαγράμματα ροής του, στο εμπορικό σήμα και όνομα, και στο εγχειρίδιο οδηγιών του λογισμικού. Σε καμία περίπτωση η εκχώρηση της παρούσας άδειας δε σημαίνει και εκχώρηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα στο χρήστη, ο οποίος απλώς αποκτά το δικαίωμα για χρήση του προϊόντος.

Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).